Từ khóa: phật bà ngồi thác

Tháp xông trầm hương – phật bà ngồi thác nhỏ

Tháp xông trầm hương - phật bà ngồi thác nhỏ

Tác phẩm từ gỗ được coi là tinh hoa nghệ thuật tại các quốc gia Châu Á bởi chúng thể hiện được tinh thần và linh hồn của cả một dân tộc trong từng chi tiết mà tác phẩm đó